Εργαστήριο Πληροφορικής

 Σκοπός και στόχοι λειτουργίας

Βασικός σκοπός του εργαστηρίου είναι η υποστήριξη:
? της διδασκαλίας του μαθήματος «Τεχνολογίες της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών (τ.Π.Ε.)»,
? της διδασκαλίας των άλλων μαθημάτων με την υποστήριξη των Τ.Π.Ε.,
? των διδασκόντων τόσο για την επιμόρφωσή τους όσο και την οργάνωση της διδασκαλίας τους.

Πιο συγκεκριμένα και σε φθίνουσα διάταξη ως προς την προτεραιότητα, οι στόχοι λειτουργίας του Εργαστηρίου συνοψίζονται στους παρακάτω:

1. Να λειτουργήσει συμπληρωματικά στην εκπαιδευτική διαδικασία των μαθημάτων προσφέροντας ένα σύγχρονο αλληλεπιδραστικό μέσο μάθησης. Αυτό επιτυγχάνεται μέσα από:
I. τη διδασκαλία γνωστικών αντικειμένων με χρήση πιστοποιημένου εκπαιδευτικού λογισμικού,
ΙΙ. την παιδαγωγική αξιοποίηση του Διαδικτύου,
ΙΙΙ. την υποστήριξη συνθετικών εργασιών,
IV. τις δράσεις συνεργασίας σε τοπικό, εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο καθώς και μέσα από τη διεύρυνση των αμιγώς διδακτικών δραστηριοτήτων (projects) στο πλαίσιο της σχολικής-κοινωνικής ζωής, την ενισχυτική διδασκαλία, πρωτοβουλίες εκπαιδευτικών κ.ά. Να αποτελέσει, υπό προϋποθέσεις, κέντρο δια βίου εκπαίδευσης στο πλαίσιο δράσεων και της τοπικής κοινωνίας, μέσω της αξιοποίησής του ως επιμορφωτικό κέντρο.

2. Να λειτουργήσει ως συνδετικός κρίκος με το Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο και γενικά το Διαδίκτυο, προκειμένου να απολαμβάνουν οι χρήστες τις προσφερόμενες υπηρεσίες.

3. Να αποτελέσει εργαλείο για την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών, και εκτός ωραρίου λειτουργίας του σχολείου, σε νέα μέσα και μεθόδους διδασκαλίας με την αξιοποίηση των ΤΠΕ.

4. Να καλύψει τις ανάγκες ηλεκτρονικής επικοινωνίας του σχολείου, μόνο στις περιπτώσεις που δεν υπάρχει κατάλληλη υποδομή στα γραφεία του και για όσο χρόνο αυτό διαρκέσει.

[Best_Wordpress_Gallery id=”10″ gal_title=”εργαστήριο πληροφορικής”]